So­pars i tas­tos a la Ca­sa Vi­cens a càr­rec de Hof­mann.

El restaurant Hof­mann, amb una es­tre­lla Mic­he­lin, mun­ta so­pars i tas­tos al bo­nic edi­fi­ci mo­der­nis­ta de Grà­cia que va ai­xe­car Gau­dí a fi­nals del se­gle XIX

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Pot­ser la Ca­sa Vi­cens no fi­gu­ra en­tre els edi­fi­cis més po­pu­lars de Bar­ce­lo­na, i ai­xò que va ser la pri­me­ra gran obra de Gau­dí. La va cons­truir en­tre el 1883 i el 1885 per en­càr­rec del cor­re­dor de can­vi i bor­sa Ma­nel Vi­cens Mon­ta­ner. Però és un au- tèn­tic ca­ra­mel. Tant per la se­va be­lle­sa i re­lle­vàn­cia ar­qui­tec­tò­ni­ca (va ser la pri­me­ra obra mes­tra del ge­ni reu­senc) com, des de fa uns di­es, per la pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca que s’ofe­reix a les vi­si­tes: re­cór­rer els ra­cons d’aquest co­quet im­mo­ble del car­rer de les Ca­ro­li­nes, 20-26, men­tre vas tas­tant vins i men­jant ta­pe­tes de Hof­mann. Al se­tem­bre, tam­bé po­dràs tas­tar bom­bons a ce- gues men­tre un gu­ia t’ex­pli­ca els se­crets de l’edi­fi­ci... i de la xo­co­la­ta. Una pro­pos­ta lla­mi­ne­ra.

No aca­ba aquí la ini­ci­a­ti­va que han ide­at Mo­raBanc, la pro­pi­e­tà­ria ac­tu­al d’aques­ta jo­ia, i Hof­mann, con­ven­çuts que la his­tò­ria d’aques­ta obra mo­der­nis­ta en­tra mi­llor amb el pa­la­dar sa­tis­fet (aten­ció a l’ex­po­si­ció per­ma­nent a la se­go­na plan­ta, on el vi­si­tant pot conèi­xer més de­talls de la Ca­sa Vi­cens en el seu con­text so­ci­al, cul­tu­ral i ar­tís­tic). Des del mes de març, el grup gas­tro­nò­mic que va cre­ar la des­a­pa­re­gu­da Mey Hof­mann i que ara di­ri­geix la se­va fi­lla Silvia (l’es­co­la, la pas­tis­se­ria i res­tau­rants di­ver­sos) s’en­car­re­ga de la ca­fe­te­ria de Ca­sa Vi­cens, ubi­ca­da al jar­dí del que va ser una ca­sa d’estiu. Un bo­nic en­torn per dis­fru­tar de plats sen­zills i des­pre­o­cu­pats com ama­ni­des, en­tre­pans i bri­oi­xe­ria.

SO­PARS EN GRUP

I si al­gú és molt fan del restaurant Hof­mann, amb una es­tre­lla Mic­he­lin (o de l’al­ta gas­tro­no­mia), i d’aquest edi­fi­ci de Grà­cia (o del mo­der­nis­me), pot mun­tar un es­de­ve­ni­ment amb el seu cà­te­ring o, en­ca­ra mi­llor, llo­gar l’es­pai per so­par en grup plats de la car­ta de tem­po­ra­da de l’es­ta­bli­ment guar­do­nat per la gu­ia fran­ce­sa. El me­nú ac­tu­al in­clou

ajo­blan­co de me­ló, ve­rat ma­ri­nat i es­cu­ma d’amet­lla; peix de llot­ja, es­pi­nacs, cre­mós de pa­ta­ta i con­trast de ta­ron­ja i sè­sam; llom baix de ros­sa ga­lle­ga, sal­sa de frin­ca­dó, ra­goût de bo­lets i nyo­quis, i, per postres, Cac­tus (cre­ma de lli­mo­na,

mous­se de te­qui­la i xo­co­la­ta). Tas­tos amb sa­bor d’art i his­tò­ria amb què Gau­dí tam­bé sa­li­va­ria. —

Un dels cà­te­rings de Ca­sa Vi­cens, dels quals s’en­car­re­ga Hof­mann.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.