L’ALZINA DE CAN POAL I L’ANELLA VER­DA DE TER­RAS­SA

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - An­to­nio Ma­dri­de­jos

L’alzina és ac­tu­al­ment la ter­ce­ra es­pè­cie més ha­bi­tu­al a Ca­ta­lu­nya per nom­bre d’hec­tà­re­es des­prés del pi blanc i el pi roig, pe­rò era do­mi­nant abans que les ter­res fèr­tils de les pla­nes i les valls fos­sin co­lo­nit­za­des per l’agri­cul­tu­ra i, més re­cent­ment, per la ur­ba­nit­za­ció. L’alzina de Can Poal i els cul­tius de se­cà que l’en­vol­ten són un exem­ple d’eco­sis­te­ma su­per­vi­vent en un en­torn hu­ma­nit­zat, un bo­nic pa­tri­mo­ni que val la pe­na con­ser­var. En aquest sen­tit, l’Ajun­ta­ment de Ter­ras­sa im­pul­sa un pro­gra­ma per man­te­nir l’anell verd que for­men els am­bi­ents agro­fo­res­tals que en­ca­ra en­vol­ten la ciu­tat.

L’alzina de Can Poal, si­tu­a­da al cos­tat de la ma­sia del ma­teix nom, té un perí­me­tre de tronc de 4,02 me­tres i mos­tra un es­tat de sa­lut ac­cep­ta­ble, pe­rò ne­ces­si­ta una ade­qua­ció del ter­reny. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.