Nar­ra­ci­ons orals a Bar­ce­lo­na

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

El Fes­ti­val de Nar­ra­ció Oral de Bar­ce­lo­na ofe­reix ses­si­ons en di­ver­sos punts de la ciu­tat fins al dia 20. En­tre les pro­pos­tes gra­tu­ï­tes, l’hu­mor i la iro­nia fe­mi­nis­ta d’Eu­ge­nia Man­za­ne­ra i els re­lats erò­tics de Silvia Si­ed­lecki (di­ven­dres), i la ma­ra­tó de con­tes in­fan­tils i re­lats en di­ver­ses llen­gües (dis­sab­te).

www.munt­de­mots.org

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.