ELS MOLTS CA­MINS DE L’IN-EDIT

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MIRAR -

Ryuic­hi Saka­mo­to a

una mi­ra­da in­tros­pec­ti­va a la se­va car­re­ra i a la se­va ob­ses­sió per con­nec­tar mú­si­ca i na­tu­ra­le­sa, i lle­gar un gran úl­tim tre­ball que si­gui re­lle­vant.

Tam­bé hi ha pos­si­bles iti­ne­ra­ris que se cir­cums­cri­uen a una ciu­tat. L’evo­lu­ció de l’es­ce­na mu­si­cal i la cul­tu­ra ju­ve­nil del Lon­dres dels 60 que­da per­fec­ta­ment ex­pli­ca­da en dos do­cu­men­tals.

ex­pli­ca la his­tò­ria de l’hu­mit so­ter­ra­ni del West Lon­don que va veu­re néi­xer el rhythm and blu­es bri­tà­nic i va ser­vir d’es­co­la per a Ro­lling Sto­nes, The Who i Cre­am. I els hits d’aquests grups, jun­ta­ment amb els de Kinks iA­ni­mals ser­vei­xen de ban­da so­no­ra de

pel·lí­cu­la en la qual la icona del ci­ne bri­tà­nic Mic­ha­el Cai­ne ex­pli­ca en pri­me­ra per­so­na la his­tò­ria de la re­vo­lu­ció cul­tu­ral que va su­po­sar el “swin­ging Lon­don”, un as­salt ju­ve­nil que va tra­ves­sar tot l’es­pec­tre cul­tu­ral –mú­si­ca, ci­ne, art i mo­da– i que­va ser la pri­me­ra ve­ga­da que jo­ves d’ori­gen obrer, com ell ma­teix, re­cla­ma­ven un pa­per pro­ta­go­nis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.