En fa­mí­lia

El Pe­tit Li­ceu co­men­ça la tem­po­ra­da amb ‘Mans a l’òpe­ra!’ una no­va pro­duc­ció que mos­tra amb hu­mor els ra­cons del gè­ne­re

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El Pe­tit Li­ceu obre la tem­po­ra­da amb Mans a l’òpe­ra!

El 1989, La Cu­ba­na va por­tar a l’es­ce­na­ri Có­me­me el co­co, ne­gro. L’ar­gu­ment ana­va més o menys ai­xí: per una con­fu­sió d’ho­ra­ris en la pro­mo­ció, els es­pec­ta­dors ar­ri­ba­ven al te­a­tre just quan l’es­pec­ta­cle, una re­vis­ta mu­si­cal, aca­ba­va de fi­na­lit­zar i ja no els qu­e­da­va cap més op­ció que aju­dar a re­co­llir els de­co­rats i men­jar-se l’en­tre­pà de mor­ta­del·la que els do­na­ven. La ma­ni­o­bra ser­via per re­tre ho­me­nat­ge a les com­pa­nyi­es mo­des­tes i mos­trar el món del te­a­tre per dins. Sal­vant les dis­tàn­ci­es, és si­mi­lar al que pre­tén Mans a l’òpe­ra!, es­pec­ta­cle de no­va pro­duc­ció que aquest cap de set­ma­na obre la tem­po­ra­da d’El Pe­tit Li­ceu.

En aquest cas, el pú­blic ar­ri­ba al te­a­tre quan els ac­tors as­sa­gen, su­po­sa­da­ment, per a la re­pre­sen­ta­ció de L’eli­sir d’amo­re, de Ga­e­ta­no Do­ni­zet­ti. Amb hu­mor i nú- me­ros de circ, exe­cu­tats per qua­tre tèc­nics om­ni­pre­sents que tre­ba­llen per­què tot es­ti­gui a punt per a l’es­tre­na, l’obra mos­tra el món de l’òpe­ra dar­re­re del te­ló.

L’es­pec­ta­cle, un bon ba­teig en el gè­ne­re, du­ra una ho­ra i quart i es­tà pen­sat per a un pú­blic més gran de 6 anys. Si la co­sa us agra­da, sem­pre es pot se­guir. El pro­gra­ma con­ti­nu­a­rà amb Alle­gro Vi­va­ce (18 de no­vem­bre), una re­tros­pec­ti­va ope­rís­ti­ca con­ce­bu­da per Jo­an Font, de Co­me­di­ants, i con­ti­nu­a­rà amb el clàs­sic La pe­ti­ta flau­ta mà­gi­ca (15 i 23 de desem­bre i 20 de ge­ner); Mo­zart, vist un al­tre cop amb la mi­ra­da de Co­me­di­ants. Tan­ca el cicle Els mú­sics de Bre­men (7, 13 i 14 d’abril), a par­tir del cone­gut re­lat dels ger­mans Grimm. —

A. BOFILL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.