Re­cep­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Oyako­don, del xef Dai­suke Fuka­mu­ra.

«Aquest és un plat tí­pic ja­po­nès que es cuina a to­tes les ca­ses. La me­va ma­re me’l fe­ia», co­men­ta el xef del res­tau­rant Fuka­mu­ra, Dai­suke Fuka­mu­ra.

IN­GRE­DI­ENTS

– 200 g de cui­xa de po­llas­tre – Mit­ja ce­ba

– 3 ous ba­tuts

– 140 ml de brou das­hi

– 30 ml de sal­sa de so­ja

– 30 ml de mi­rin

– 300 g d’ar­ròs blanc cuit – Ger­mi­nat de sis­ho

PREPARACIÓ

1. Ta­lleu la cui­xa de po­llas­tre en daus de 2 cen­tí­me­tres i ta­lleu la ce­ba en ju­li­a­na amb un gruix d’1 cen­tí­me­tre.

2. Po­seu tots els in­gre­di­ents, menys els ous ba­tuts, a la pa­e­lla a foc mit­jà. I cui­neu-los du­rant 7-8 mi­nuts.

3. Afe­giu la mei­tat dels ous ba­tuts a la pa­e­lla. Cui­neu-los fins que es con­ver­tei­xin en trui­ta. Des­prés, afe­giu-hi la res­ta dels ous ba­tuts, que apor­ta­ran cre­mo­si­tat. Apa­gueu el foc i ta­peu. Dei­xeu-ho re­po­sar du­rant un mi­nut.

PRE­SEN­TA­CIÓ

1. En un bol, po­seu l’ar­ròs cuit i, a so­bre, els in­gre­di­ents de la pa­e­lla. Ador­neu amb ger­mi­nat de sis­ho.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.