ALS DISTRICTES

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

AS­CEN­SA FU­RO­RE 19 d’oc­tu­bre, a les 21.00 h

Pre­nent el hip-hop com a ba­se, els As­cen­sa Fu­ro­re tor­nen amb el seu es­pec­ta­cle Nit i Ai­gua (C. C. Be­sòs, gra­tis amb re­ser­va, www. dis­tric­te­cul­tu­ral.bar­ce­lo­na).

CLÀS­SI­CA A HOR­TA-GUI­NAR­DÓ 20 d’oc­tu­bre, a les 19.00 h

S’es­tre­na el cicle Clàs­si­ca a Hor­ta-Gui­nar­dó amb un con­cert inau­gu­ral al Sant Pau Re­cin­te Mo­der­nis­ta. To­ta la pro­gra­ma­ció i re­ser­ves a clas­si­cahg.cat.

BAR­CE­LO­NA ICD 2018 20 d’oc­tu­bre, de 10 a 19.00 h

El Bar­ce­lo­na In­ter­na­ti­o­nal Com­mu­nity Day és una jor­na­da per in­for­mar dels ser­veis als es­tran­gers (me­et. bar­ce­lo­na.cat/in­ter­na­ti­o­nal­com­mu­nity-day).

PAS­SE­JA­DES PER LA VERNEDA 20 d’oc­tu­bre, a les 10.00 h

La Biblioteca de Sant Mar­tí de Pro­ven­çals és el punt de sor­ti­da de la ruta a peu per conèi­xer el bar­ri de Sant Mar­tí de Pro­ven­çals: l’hor­ta de la ciu­tat.

NIT DE L’ES­PORT 20 d’oc­tu­bre, de 21 a 1.00 h

El dis­tric­te de Sants-Montjuïc ce­le­bra la Nit de l’Es­port amb tor­ne­jos noc­turns de bàsquet i fut­bol per a equips mix­tos de 14 a 22 anys a La Bàs­cu­la (www.la­bas­cu­la.cat).

ATENEU FLOR DE MAIG 20 d’oc­tu­bre

Amb una jor­na­da ple­na d’ac­ti­vi­tats ober­tes per a to­tes les edats, reobre l’Ateneu Flor de Maig (la­flor­de­maig. cat), al car­rer del Doc­tor Trueta, 195.

EL JOC DEL FANTASMA Del 23 al 27 d’oc­tu­bre

El Cen­tre Cí­vic Ca­sa del Re­llot­ge, la Sa­la Pe­pi­ta Ca­sa­ne­llas i la lu­do­te­ca Ca­sa dels Co­lors ce­le­bren la cas­ta­nya­da amb el Joc del Fantasma per a nens i ne­nes de 5 a 7 anys.

FES­TI­VAL DE CI­NE­MA TRASH 19 i 20 d’oc­tu­bre

L’Es­pai Jo­ve Les Bas­ses acull l’Hor­ror­vi­si­on, el Fes­ti­val de Ci­ne­ma Trash i Hor­ror de Bar­ce­lo­na, amb pel·lí­cu­les, curts i sè­ri­es (di­ven­dres 4 euros, dis­sab­te 5 euros).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.