Dan­sa a Sant An­dreu

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL 'ÚLTIMA -

El Fes­ti­val Dan­sat

2018, que se ce­le­bra del

20 al 28 d’oc­tu­bre (el car­tell, a la fo­to), in­clou qua­tre ac­tu­a­ci­ons als car­rers de Sant An­dreu. Dis­sab­te, dia 20, a les 18.00 ho­res, Per­ver­so i Nur a la pla­ça d’Or­fi­la); dijous, 25 (18.30), Bulb a Fa­bra i Puig (en­tre Ne­o­pà­tria i Mon­ges), i dis­sab­te, 27 (18.00), Träd a la pla­ça d’Or­fi­la.

www.es­pai­dan­sat.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.