Jess Glyn­ne, el pop que no mo­les­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - ON -

El nou disc de la col·la­bo­ra­do­ra de Cle­an Ban­dit (va can­tar el seu fa­mós Rat­her be) s’es­col­ta amb tan­ta fa­ci­li­tat com s’obli­da. Always in betwe­en sem­bla dis­se­nyat per no mo­les­tar, per no cri­dar gai­re l’aten­ció: mú­si­ca de fons per fer les fei­nes de la casa. No­més ai­xò. Po­ca co­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.