ME­NÚ DE CAS­TA­NYA­DA

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - EL MÉS -

Ve de gust la tar­dor

Ar­ri­ba l’èpo­ca de cas­ta­nyes i mo­ni­a­tos i molts res­tau­rants de Bar­ce­lo­na ajus­ten les car­tes a les ape­tèn­ci­es tar­do­rals. El res­tau­rant de cui­na ca­ta­la­na El Prin­ci­pal, per exem­ple, in­clou plats tan desit­ja­bles com la so­pa de bo­lets, car­bas­sa i cas­ta­nyes o el cos­te­llam de be amb mo­ni­a­to i ros­si­nyols. Pau Arenós ens va des­co­brir fa poc el mo­ni­a­to ros­tit amb de Bar Ve­raç (fo­to de la dre­ta), an­to­lò­gic se­gons les se­ves pa­rau­les. I si hi ha sort, pot­ser en el ve­ge­ta­rià Ra­so­ter­ra to­pes amb els seus me­ra­ve­llo­sos ra­vi­o­li de cas­ta­nya, ri­co­ta, par­me­sà i nou mos­ca­da. ¡In­ge­reix tar­dor!

Francesc Cam­bó, 14 Pro­ven­ça, 286-88

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.