MÉS QUE CAS­TA­NYES

Els dis­tric­tes ce­le­bren la cas­ta­nya­da amb ta­llers, con­certs i tri­buts al Dia de Morts me­xi­cà i a Halloween

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA - Nú­ria Bo­net @on­bar­ce­lo­na

Cas­ta­nyes i mo­ni­a­tos però tam­bé tú­nels del terror, cor­re­focs di­a­bò­lics i nits d’àni­mes. Els dis­tric­tes de Bar­ce­lo­na ce­le­bren la nit de Tots Sants amb una pro­gra­ma­ció per a to­tes les edats.

A Ciu­tat Ve­lla ce­le­bren el 25 Ani­ver­sa­ri del Bou de Bar­ce­lo­na (dis­sab­te 27) i om­plen el car­rer d’es­pur­nes amb el cor­re­foc in­fan­til i d’adults (31 oc­tu­bre). Al’Ei­xam­ple, el C.C. Gol­fe­richs (30 oc­tu­bre, 17.30) acull la ma­ra­tó de lec­tu­ra amb il·lus­tra­ci­ons en­viu de Frankens­tein, de Mary She­lley i al C. C. laTei­xo­ne­ra d’Hor­ta-Gui­nar­dó hi hau­rà ta­llers, es­pec­ta­cles i cas­ta­nyes (di­ven­dres 26, 16.45). Aques­ta nit no se­ria el ma­teix sen­se pas­sar una mi­ca de por: al C. C. Tri­ni­tat Ve­lla or­ga­nit­zen un Tú­nel del Terror ba­sat en Joc de Trons (26 i 27, 20.00) i la Casa Sag­ni­er de Sar­rià-Sant Ger­va­si es con­ver­ti­rà tam­bé en un Tú­nel del Terror (el 31 d’oc­tu­bre, 18.00). A la pla­ça del Sor­ti­dor del Po­ble-sec es viu­rà el Dia de Morts me­xi­cà (fins al 30) i Sant Mar­tí or­ga­nit­za una vi­si­ta guia­da al Li­ceu de la Mort al Ce­men­ti­ri del Po­ble Nou (dis­sab­te 27, 10.00). La Lu­do­te­ca Casa dels Co­lors, de Sants-Mont­ju­ïc, ha pre­pa­rat el Joc del Fan­tas­ma per a nens i ne­nes de 5 a 7 anys.

Al apla­ça de Com as d eles Corts, hi hau­rà cas­ta­nya­da amb ma­qui­llat­ge de terror (31 oc­tu­bre, 18.00); a Nou Bar­ris una Fi­ra de Mons­tres (di­ven­dres 26, 18.00); i a Grà­cia, la cas­ta­nya­da om­pli­rà car­rers i cen­tres cí­vics. Més in­for­ma­ció awww.bar­ce­lo­na.cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.