CON­CERT COM­ME­MO­RA­TIU

El di­ven­dres 26 d’oc­tu­bre, a les 19.30 h.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

La Unió de Co­lles Sar­da­nis­tes ce­le­bra el seu 60è ani­ver­sa­ri amb un con­cert a la sa­la d’ac­tes de l’Or­feó Mar­ti­nenc (Av. Me­ri­di­a­na, 97). La co­bla Sant Jor­di, di­ri­gi­da per Mar­cel Sa­ba­té, es­tre­na­rà una sar­da­na inè­di­ta com­pos­ta per Mar­cel Abad per a aques­ta ce­le­bra­ció. Se­rà el di­ven­dres, a les 19.30 h.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.