La mo­nar­quia par­la­men­tà­ria

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

«Un de les me­ves tres for­mes de go­vern pre­fe­ri­des»

(Tra­duc­ci­ó­au­to­mà­ti­ca) Oh, jo agra­da molt d’aques­ta for­ma de go­vern de­mo­crà­ti­ques que exis­tint en els pa­ï­sos oc­ci­den­tals ac­tu­als. Quan ells em di­uen que el rei exer­ceix la fun­ció de cap d’Es­tat so­ta el con­trol del po­der le­gis­la­tiu i del po­der exe­cu­tiu, jo em que­da en sor­pre­sa. En aques­ta sis­te­ma el rei reg­na però no go­ver­na, jo pen­sa que ai­xò ser molt fresc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.