GRA­TIS GRA­TIS GRA­TIS

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

Dia Mun­di­al de les Ciu­tats pren­drà la su­peri­lla de Sant An­to­ni. amb nom­bro­sos ta­llers per a to­ta la fa­mí­lia so­bre sos­te­ni­bi­li­tat i re­si­li­èn­cia ur­ba­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.