Les mi­llors core­o­gra­fi­es de la his­tò­ria

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA -

El Centre Cul­tu­ral Al­ba­re­da (Al­ba­re­da, 22-24) acull di­ven­dres, dia 26, a les 20.00 ho­res, la Fes­ta de Balls per sal­var el món, un es­pec­ta­cle de la com­pa­nyia La Ge­ne­ra­ci­ón Fe­liz que re­pas­sa les core­o­gra­fi­es es­tel·lars de la his­tò­ria de la hu­ma­ni­tat. L’en­tra­da és gra­tu­ï­ta, però és ne­ces­sa­ri re­ser­var fins a com­ple­tar l’afo­ra­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.