Me­rit­xell Ju­vé, de Ju­vé & Camps, tria el seu top 5.

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

«Lo­uis La­tour, casa icò­ni­ca dels vins de la Bor­go­nya, ela­bo­ra el vi pre­fe­rit del meu pa­re: un 100% char­don­nay (¡m’en­can­ten els char­don­nay!). Molt sub­til, fresc i ele­gant, el seu preu el li­mi­ta per a les ca­si­ons es­pe­ci­als. 180 eu­ros». «Anem a Ma­llor­ca: vi ne­gre de cap­ça­le­ra ele­gan­tís­sim i com­plex, ela­bo­rat amb ca­llet, man­to ne­gro i fo­go­neu. El dis­seny de l’am­po­lla és tren­ca­dor. A més, m’uneix una his­tò­ria per­so­nal amb la bo­de­ga: ana­va als EUA amb Mi­quel Àn­gel, un dels seus amos, a ven­dre vins. 18 eu­ros». «Vi de l’Em­por­dà (sy­rah, gar­nat­xa ne­gra i ca­ber­net sau­vig­non) que es­tà te­nint un gran èxit i al qual fa di­es que es­tic en­gan­xa­da. Agra­da per­què és ama­ble, amb cos tot i que no et tom­ba, ser­veix per a qual­se­vol oca­sió i té una gran re­la­ció qua­li­tat-preu: 17 eu­ros».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.