Al­bert Ro­ca, pre­mi­at per la se­va pe­ça de man­te­ga.

Al­bert Ro­ca, amo de les pas­tis­se­ri­es Sant Croi by Al­bert Ro­ca, ha gua­nyat el con­curs del mi­llor crois­sant ar­te­sà de man­te­ga d’Es­pa­nya per se­go­na ve­ga­da, però fa anys que fa va­ri­e­tats de tot ti­pus i con­di­ció. Po­dria es­tar ho­res enu­me­rant-les. Aquí te n’exp

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

Al­bert Ro­ca, amo de les pas­tis­se­ri­es Sant Croi by Al­bert Ro­ca (Bas­se­go­da, 56, i Pà­dua, 91), ha per­dut el comp­te dels anys que fa que fa crois­sants. «Més de vint», diu. Prou per gua­nyar du­es ve­ga­des el con­curs del mi­llor crois­sant ar­te­sà de man­te­ga d’Es­pa­nya (el 2009 i fa unes set­ma­nes) i per fer-ho de mil i una ma­ne­res. Per­què si al­gu­na co­sa té aques­ta pe­ça és una ver­sa­ti­li­tat «fins a l’in­fi­nit i més en­llà», diu aquest pro­fes­si­o­nal tan apas­si­o­nat pels crois­sants que va po­sar al seu ne­go­ci el nom de crois­sant al re­vés.

«La mas­sa ela­bo­ra­da amb llard de porc s’es­tà dei­xant de fer. Tam­bé s’uti­lit­za man­te­ga, el més ha­bi­tu­al, i mar­ga­ri­nes ve­ge­tals, ide­als per a ve­gans». Ro­ca no­més uti­lit­za man­te­ga. Però en qual­se­vol dels al­tres dos ca­sos, la po­li­va­lèn­cia del crois­sant con­ti­nua sent in­cre­ï­ble. «És una ba­se so­bre la qual pots fer de tot. Ad­met dolç i sa­lat a l’in­te­ri­or: per­nil, xo­co­la­ta, en­ci­am, mel­me­la­da, matc­ha, for­mat­ge, lli­mo­na, po­ma ta­tin... Gai­re­bé pots con­ver­tir-lo en una piz­za amb to­mà­quet i oren­ga. I sen­se om­plir-lo tam­bé pots do­nar-li un al­tre sa­bor si aro­ma­tit­zes la man­te­ga».

¿I els top­pings? «Per so­bre pots pin­tar-lo amb xo­co­la­ta, po­sar-li for­mat­ge, gla­çar-lo amb su­cre...». Per­met tan­tes co­ses que Ro­ca ha cre­at el croi­run­ner, un crois­sant ro­dó «com una ro­da, per ai­xò es diu run­ner » que s’es­tà po­sant de mo­da. És un dels més de 30 que ha cre­at. El seu pre­fe­rit és un de Pi­er­re Her­mé que va pro­var a Pa­rís: far­cit de mas­sa­pà i amb amet­lles la­mi­na­des a so­bre. De crois­sants, n’hi ha per a tots els gus­tos. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.