El res­tau­ra­dor Juan Mo­li­na-Mar­tell, «en­a­mo­rat» del Li­ceu.

Al res­tau­ra­dor (di­ri­geix amb la se­va fa­mí­lia Gru­po No­mo) l’apas­si­o­na l’òpe­ra des de pe­tit. És abo­nat al co­li­seu des dels 18 anys i, ara, amb 32, li­de­ra l’ac­ti­va Lli­ga Jo­ve del Cer­cle del Li­ceu

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

JUAN MO­LI­NA-MAR­TELL

par­la a l’es­ce­na­ri dels seus som­nis: el Li­ceu. No el va tre­pit­jar fins que te­nia 13 anys, en la pri­me­ra jor­na­da de por­tes ober­tes des­prés de l’in­cen­di que el va des­truir. «Em va en­can­tar», re­cor­da amb la ma­tei­xa emo­ció que va sen­tir en aquell mo­ment. La se­va «his­tò­ria ro­màn­ti­ca» amb el co­li­seu sem­bla­va pro­gra­ma­da: ana­va a clas­se de pi­a­no i a casa sem­pre ha­via es­col­tat sim­fò­ni­ca i òpe­ra per­què els avis, amb se­ients al co­li­seu de la Ram­bla i al Pa­lau de la Mú­si­ca, li van in­cul­car l’amor per aques­ta mú­si­ca i el Li­ceu, que gai­re­bé es va tor­nar en ob­ses­sió. «Te­nia pòs­ters a l’ha­bi­ta­ció», con­fes­sa. Per ce­le­brar la ma­jo­ria d’edat, va de­ma­nar un abo­na­ment anu­al com a re­gal. «Des­prés em vaig fer so­ci del Cer­cle del Li­ceu, club so­ci­al que té la cultura com a punt de tro­ba­da». I, fa tres anys, li van pro­po­sar for­mar un co­mi­tè de jo­ves que es va aca­bar con­ver­tint en la Lli­ga Jo­ve del Cer­cle del Li­ceu per re­vi­ta­lit­zar la ins­ti­tu­ció. Ho es­tan acon­se­guint. L’em­pre­sa­ri, so­ci de Gru­po No­mo, que va fun­dar el seu ger­mà Bor­ja i que ara co­di­ri­geix amb ell la se­va ger­ma­na Ale­xan­dra, el seu cu­nyat Ra­món Jiménez i el xef exe­cu­tiu Na­oyuki Ha­gi­noya, ex­pli­ca tot ai­xò al Li­ceu men­tre ul­ti­ma amb els com­panys de la Lli­ga Jo­ve la inau­gu­ra­ció de la tem­po­ra­da per a jo­ves com ell, que té 32 anys.

«Som­me­nors­de 40 que or­ga­nit­zem una ac­ti­vi­tat cul­tu­ral al mes de­di­ca­da als jo­ves», re­su­meix. La inau­gu­ra­ció de la tem­po­ra­da, per exem­ple, va con­sis­tir en un còc­tel so­par pre­ce­dit d’un re­ci­tal amb els can­tants i els 90 es­pec­ta­dors as­se­guts al ma­teix es­ce­na­ri, amb la pla­tea de fons. Es­pec­ta­cu­lar.

SO­PARS GIN & BURGER

Hi ha més ac­ti­vi­tats que or­ga­nit­zen ell (co­di­rec­tor de tres res­tau­rants a Bar­ce­lo­na i tres a la Cos­ta Bra­va, cinc dels quals ja­po­ne­sos, a més d’un ser­vei de cui­na ni­po­na a do­mi­ci­li) i els com­panys del Cer­cle, que s’ar­re­man­guen per es­criu­re i en­vi­ar in­vi­ta­ci­ons o mun­tar i des­mun­tar les tau­les del Gin & Burger, un so­par in­for­mal amb al­gun per­so­nat­ge des­ta­cat, com el xef Ra­ül Ba­lam o al­gun di­rec­tiu del Bar­ça. Tam­bé acu­llen re­ci­tals de ta­lents emer­gents i vi­at­gen a al­tres òpe­res eu­ro­pe­es. –

EL VA TRE­PIT­JAR PER PRI­MER COP ALS 13 ANYS, EL DIA DE POR­TES OBER­TES DES­PRÉS DEL FOC

EL TE­A­TRE DELS SEUS SOM­NIS El res­tau­ra­dor Juan Mo­li­na-Mar­tell, a l’es­ce­na­ri del Li­ceu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.