Ru­ta vam­pí­ri­ca: no tor­na­ràs al Gò­tic sen­se em­pat­xar-te d’all abans.

No tor­na­ràs a en­trar al nu­cli an­tic sen­se em­pat­xar-te d’all abans. Aques­ta és la ‘Ru­ta vam­pí­ri­ca’. «Bar­ce­lo­na es­tà més uni­da al vam­pi­ris­me que Ro­ma­nia», et di­rà el guia per dei­xar-te sor­près. Sí, gent que ens xu­cla la sang a la ciu­tat. I no, no in­clou la

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

«ABar­ce­lo­na hi ha sec­tes de vam­pirs», et diu el Thor amb la ma­tei­xa ob­vi­e­tat que si es­ti­gues­sis en una pel·li amb boi­ri­na. Du­es ho­res amb ell i ani­ràs cor­rent a em­bo­li­car-te amb un rast d’alls. L’han con­vi­dat a fes­tes de vam­pirs, ex­pli­ca sen­se fer es­ca­ra­falls. I sí, tam­bé li han ofert beu­re sang, as­sen­teix tan bon punt hi aga­fes con­fi­an­ça. Fins i tot els ado­les­cents amb ullals de Cre­pus­cle l’acom­pa­nya­ri­en pel Gò­tic amb una es­ta­ca a la mà.

«És el meu nom au­tèn­tic», pro­met. Thor Ju­ro­do­vitx, es pre­sen­ta, 49 anys, té ullals de mi­da es­tàn­dard i no de­fuig

creus. «Pro­ce­dei­xo de l’an­ti­ga Iu­gos­là­via», diu el Thor per jus­ti­fi­car que no pu­guis pro­nun­ci­ar el seu cognom. Els seus avis l’es­pan­ta­ven de pe­tit amb vam­pirs en comp­tes d’amb l’ho­me del sac. És es­pe­ci­a­lis­ta en an­tro­po­lo­gia de la re­li­gió.

Fa sis anys que el Thor guia a les nits aques­ta ru­ta tu­rís­ti­ca a la re­cer­ca de vam­pirs. ¿Gent que ens xu­cla la sang a Bar­ce­lo­na? ¿In­clou la casa dels Pu­jol? «Pu­jol i Mas són un al­tre ti­pus de vam­pirs més pe­ri­llo­sos –diu el guia, ri­ent–, per­què els ve­iem i cre­iem que no ens fa­ran mal».

Ru­ta vam­pí­ri­ca i al­tres lle­gen­des (Gobcn ru­tes). Es va es­tre­nar amb el cen­te­na­ri de la de­ten­ció d’En­ri­que­ta Mar­tí, la fa­mo­sa vam­pi­ra del Ra­val. «No és el cas més sor­pre­nent», diu el Thor. «Bar­ce­lo­na té di­ver­sos en­cla­va­ments on s’han pro­du­ït as­sas­si­nats ri­tu­als», as­se­gu­ra per anar-te po­sant els pèls de pun­ta. Es re­co­ma­na pren­dre abans un pa­rell de ta­pes amb alla­da per anar més tran­quil.

Pri­me­ra pa­ra­da: la ca­te­dral, 21 ho­res. «Des­co­bri­rem que Bar­ce­lo­na es­tà més uni­da del que us ima­gi­neu amb el vam­pi­ris­me –anun­cia el Thor tot d’una–. Més que pa­ï­sos com Ro­ma­nia». Par­la amb més to d’his­to­ri­a­dor que de Cu­ar­to mi­le­nio. «Tot el que us ex­pli­ca­ré és re­al –pro­met–. Tot són fets re­als». Aco­llo­neix tant com veu­re per­dre el Re­ial Ma­drid al cos­tat de Ron­ce­ro.

La ru­ta du­ra du­es ho­res i mit­ja. Ha ar­ri­bat fins a qua­tre. Per poc que li es­ti­ris la llen­gua al Thor. Tant t’ex­pli­ca que el pri­mer vam­pir aris­tò­cra­ta de la his­tò­ria eu­ro­pea és ca­ta­là –«el com­te Es­truc»– com t’en­se­nya on s’han fet ri­tu­als vam­pí­rics fa ben poc.

«Les sec­tes de vam­pirs exis­tei­xen a Bar­ce­lo­na –as­se­gu­ra–. És una ciu­tat amb bas­tants grups». Ell els ha vist. «He par­ti­ci­pat en els seus ri­tu­als –ex­pli­ca–, on be­uen sang. Sang do­na­da pels ma­tei­xos par­ti­ci­pants de la sec­ta. Ells ma­tei­xos en­tre­guen la se­va sang, es fan ana­lí­ti­ques per mos­trar que no te­nen malal­ti­es». El Thor no va ar­ri­bar a beu­re’n. «Soc molt es­cru­po­lós».

¿Que com són els vam­pirs d’avui? «Són gent amb un ni­vell cul­tu­ral molt alt –afir­ma el Thor–. Han lle­git molt, han in­ves­ti­gat molt. Per a ells és una re­li­gió: la re­li­gió dels vam­pirs. Al­guns por­ten ullals, es po­sen fun­des que s’han fa­bri­cat».

El Thor tam­bé és el guia d’una al­tra ru­ta amb pell de ga­lli­na: Nit pa­ra­nor­mal al Mu­seu de Ce­ra. Hi ha edi­ció es­pe­ci­al la nit de Halloween: pots pas­sar to­ta la nit en­tre fi­gu­res de ce­ra per 54 eu­ros i al­gu­na ta­qui­càr­dia.

BUS­CANT FAN­TAS­MES

Hi ha un ter­cer tour noc­turn amb què sen­tir-se el nen d’El si­sè sen­tit: Fan­tas­mes de Bar­ce­lo­na (Ico­no Ser­veis Cul­tu­rals), ins­pi­rat en el lli­bre de Syl­via La­gar­da-Ma­ta. És una ru­ta per Sant Pe­re, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra que in­clou con­vents en­can­tats, ra­cons on al­gú ha cri­dat: «¡Un fan­tas­ma!» i fins i tot pa­rets amb ca­res a l’es­til Bél­mez. Es po­den in­tuir al car­rer de la Flor de Lli­ri. «Se­ri­en la pro­jec­ció de la gent que han ma­tat aquí», et di­rà la guia amb la ma­tei­xa ale­gria que la ne­na de Pol­ter­geist dei­xa­va anar «¡ja són aquíííí!». Aca­ba­ràs com la ru­ta: en­can­tat. —

PAS­SE­JOS I TAQUICÀRDIES A l’es­quer­ra, un dels de­talls amb ullals de la ca­te­dral que es des­co­breix en la ‘Ru­ta vam­pí­ri­ca’. Al cos­tat d’aques­tes lí­ni­es, el ‘tour’ ‘Fan­tas­mes de Bar­ce­lo­na’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.