AR­QUI­TEC­TU­RA A LA VIS­TA

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - AL L'ÚLTIMA - DÍDAC GUXENS

Du­rant tot el cap de set­ma­na, Bar­ce­lo­na i al­gu­nes ciu­tats de l’àrea me­tro­po­li­ta­na obren por­tes, de for­ma gra­tu­ï­ta, en prop de 200 edi­fi­cis que nor­mal­ment no es po­den vi­si­tar. Tor­na el 48H Open Hou­se BCN’18, amb un 40% d’edi­fi­cis nous per vi­si­tar a la ca­pi­tal ca­ta­la­na.

Ena­ques­ta­no­ve­na­e­di­ci­ó­es­po­dran vi­si­tar­de for­ma guia­da tres edi­fi­cis de vi­ven­des­pú­bli­ques­del’Ins­ti­tutMu­ni­ci­pal de l’Ha­bi­tat­ge i Re­ha­bi­li­ta­ció, a Glò­ri­es,Qu­a­treCa­min­siTàn­ger,amés del’Ha­bi­tat­geCo­o­pe­ra­tiuP­rin­ce­sa49.

En aques­ta oca­sió es ren­deix ho­me­nat­ge al grup ar­qui­tec­tò­nic GATCPAC, que va in­tro­duir el ra­ci­o­na­lis­me a la ciu­tat (a la fo­to­gra­fia, el re­cons­tru­ït Pa­ve­lló de la Re­pú­bli­ca, que va mos­trar el Ger­nika de Pi­cas­so). Tots els edi­fi­cis i ho­ra­ris de vi­si­ta es po­den tro­bar a la pà­gi­na web www.48ho­pen­hou­se­bar­ce­lo­na.org.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.