Els peus del meu ma­rit

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLTIMA -

«Un ‘must’ a l’hi­vern»

Ca­da any es­tic desit­jant que ar­ri­bi el fred per­què els meus peus tor­nin al seu lloc pre­fe­rit a tot el món: els peus de la me­va pa­re­lla. No sé com s’ho mun­ta però sem­pre es­tan molt ca­len­tons, ai­xí que els uti­lit­zo per es­cal­far els meus ro­bant-los to­ta l’ener­gia. ¡Són el mi­llor! No els po­so cinc es­tre­lles per­què els crits del meu ma­rit fan que l’ex­pe­ri­èn­cia no si­gui per­fec­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.