Con­cert fa­mi­li­ar de mú­si­ca clàs­si­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - CLÀS­SI­CA A HOR­TA-GUI­NAR­DÓ 3 de no­vem­bre, a les 12.00 ho­res https://clas­si­cahg.cat/

Dins del ci­cle de mú­si­ca clàs­si­ca a Hor­ta-Gui­nar­dó, el Ca­sal de Bar­ri Can Tra­vi acull el con­cert fa­mi­li­ar Di­à­leg a tra­vés de la his­tò­ria, amb te­mes po­pu­lars d’au­tors clàs­sics. És gra­tu­ït.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.