Ru­ta do­mi­ni­cal pels ce­men­ti­ris

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLTIMA -

Tots els pri­mers diu­men­ges de mes, Ce­men­ti­ris de Barcelona ofe­reix vi­si­tes guia­des gra­tu­ï­tes que des­co­brei­xen la his­tò­ria de la ciu­tat. El Fos­sar de la Pe­dre­ra (11.00 ho­res) allot­ja la tom­ba del pre­si­dent Llu­ís Com­panys i les his­tò­ri­es d’al­tres afu­se­llats pels fran­quis­tes, to­tes ex­pli­ca­des per l’es­pe­ci­a­lis­ta Nick Lloyd. Les 30 tom­bes se­nya­lit­za­des del ce­men­ti­ri del Po­ble­nou (avin­gu­da d’Icà­ria, s/n) ofe­rei­xen una al­tra in­teres­sant ru­ta (en ca­ta­là, a les 10.30 ho­res, i en cas­te­llà, a les 12.30). Ci­ta prè­via al te­lè­fon 93 484 19 99. www.cb­sa.cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.