130 res­tau­rants con­tra la po­bre­sa in­fan­til

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - CUINES -

Res­tau­rants com La Bar­ra de Car­les Abe­llan, Mex­ti­zo i Cou­re són al­guns dels par­ti­ci­pants en la ini­ci­a­ti­va so­li­dà­ria El Te­ne­dor Res­tau­rant We­ek. Fins al 18 de no­vem­bre, els es­ta­bli­ments do­na­ran un eu­ro per ca­da me­nú que ser­vei­xin (cos­ten en­tre 25 i 125 eu­ros) al pro­gra­ma Aquí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.