Cinc cèn­tims al ter­ra del car­rer de Villarroel

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L 'ÚLT IMA - Bren­da Walsh Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 6

«Em vaig aju­pir per als di­ners i la gent es va en­fu­ris­mar con­tra mi»

Es­ta­va ale­gre­ment pas­se­jant amb Sol pel car­rer Villarroel. Un grup de per­so­nes te­nint reu­nió. I em vaig acos­tar per veu­re quin fes­ti­val te­ni­en en­tre mans aquests ale­gres bar­ce­lo­nins. ¡No hi ha­via mú­si­ca, no­més cen­te­nars de per­so­nes reu­ni­des al car­rer xiu­lant i mi­rant al cel! I lla­vors vaig veu­re que en­mig del tu­mult hi ha­via una mo­ne­da pe­ti­ta. Vaig pre­gun­tar a la gent si era se­va. I la ne­ga­ti­va per res­pos­ta. I lla­vors vaig pen­sar, «jo l’aga­fo». ¡Quin er­ror! Quan vaig to­car la mo­ne­da mi­lers de per­so­nes es van en­fu­ris­mar. Els crits con­tra mi. Cops con­tra mi a l’es­que­na. Els ca­ta­lans te­nen uns cos­tums molt es­tranys amb els di­ners del ter­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.