MA­RA­TÓ DE CI­NE FAN­TÀS­TIC I DE TER­ROR

Del 12 al 17 de no­vem­bre

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - www.cot­xe­res-ca­si­net.org/ma­ra­to

Tor­na una de les ci­tes més es­pe­ra­des de Sants-Montjuïc: la Ma­ra­tó de Ci­ne­ma Fan­tàs­tic i de Ter­ror de Sants ar­ri­ba a la se­va XXX edi­ció. Les Cot­xe­res de Sants tor­na­ran a ser l’es­ce­na­ri on es pro­jec­ta­ran llargs que es­tan fo­ra del cir­cuit co­mer­ci­al, pel·lí­cu­les d’au­tor i curts que par­ti­ci­pa­ran en el XX Con­curs de Curts (del 12 al 16 de no­vem­bre). L’aplau­di­da Nit més Llar­ga, se­rà el 17 de no­vem­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.