EL CO­LOR COM A INS­PI­RA­CIÓ PER ACON­SE­GUIR UN MÓN MI­LLOR

La ci­ta plan­te­ja per de­mà ponències, ta­llers i ac­ti­vi­tats amb l’ob­jec­tiu de ge­ne­rar ide­es de can­vi

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - MORITZ -

PER CON­TRA­RES­TAR un món que sem­bla que ca­da ve­ga­da es tor­na més gris, la prò­xi­ma edi­ció deTEDxG­rà­cia re­cep­ta una bo­na do­si de co­lor. Se­rà de­mà ma­teix al Cen­tre Ar­te­sà Tra­di­ci­o­na­rius de Grà­cia, on es desen­vo­lu­pa­ran to­ta una sè­rie de ponències ins­pi­ra­do­res, ca­fès col·lo­qui, ses­si­ons de networking i di­ver­ses ac­ti­vi­tats so­ta un ma­teix ob­jec­tiu: com­par­tir ide­es ge­ne­ra­do­res de can­vi.

So­ta el tí­tol de Co­lors, la ci­ta té com a fil con­duc­tor els 17 ob­jec­tius glo­bals de Na­ci­ons Uni­des per acon­se­guir un desen­vo­lu­pa­ment sos­te­ni­ble, que es po­den re­su­mir a era­di­car la po­bre­sa, pro­te­gir el pla­ne­ta i as­se­gu­rar la pros­pe­ri­tat per a tots. Però per a ai­xò, tot­hom hi ha de po­sar de la se­va part,

Per en­cen­dre l’es­pur­na del can­vi, 11 po­nents ex­po­sa­ran les se­ves ide­es i ex­pe­ri­èn­ci­es amb el fi de rei­vin­di­car el co­lor i l’ale­gria de viu­re, a més de com­par­tir una Mo­ritz. En­tre ells, la co­mu­ni­ca­do­ra ci­en­tí­fi­ca Alexandra Ca­net, el po­e­ta Cé­sar Bran­dom, l’en­tre­na­do­ra de fut­bol Patricia Cam­pos o el fun­da­dor del pro­jec­te Vo­zes, Pa­blo Gonzá­lez. To­ta la pro­gra­ma­ció es pot con­sul­tar a www. tedx­gra­cia.com.

LE­MA. Car­tell de TedxG­rà­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.