Vi­nyes ve­lles de men­cía al Bi­er­zo

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - CUINES - Quim Vi­la

MASSURIA 2012

Bo­de­gas y Viñe­dos Mas As­tu­ri­as PVP: 19,90 € Josep Mas As­tu­ri­as va néi­xer a Bar­ce­lo­na el 1971. Va es­tu­di­ar Agrò­noms a Llei­da, va lli­cen­ci­ar­se en Eno­lo­gia a Mont­pe­lli­er i tre­ba­llà du­rant un any a Saint-Émi­li­on, un al­tre a Sud-àfri­ca i un al­tre a Po­me­rol –amb la fa­mí­lia Mo­ueix del mí­tic Châ­te­au Pe­trus–, per aca­bar el 2005 en­a­mo­rat del po­ten­ci­al del Bi­er­zo. Com­prà 14 pe­ti­tes par­cel·les re­par­ti­des en 3 po­bles plan­ta­des amb men­cía de 70 anys, i el 2006 sor­tí la se­va primera anya­da.

Massuria 2012 té un se­duc­tor per­fum de frui­tes ver­me­lles com la ci­re­ra pi­co­ta i els gerds, amb un sub­til re­cord bal­sà­mic i de llo­rer. A la bo­ca és una ex­plo­sió de frui­ta amb una tex­tu­ra se­do­sa com­pos­ta de ta­nins po­lits i fo­sos amb el vi. In­tens i per­sis­tent fi­nal re­al­çat per una fres­cor que equi­li­bra el con­junt.

Un bi­er­zo fan­tàs­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.