Es­col­tar

El mes­tre de l’‘am­bi­ent’ vi­si­ta CaixaForum per pre­sen­tar un tre­ball ba­sat en els sons ge­ne­rats per les ones gra­vi­ta­ci­o­nals

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Ju­an Ma­nu­el Freire freire.ju­an­[email protected]

Wi­lli­am Ba­sinski, el mes­tre de l’am­bi­ent, vi­si­ta CaixaForum.

¿Quin so fa la col·li­sió de du­es es­tre­lles de neu­trons? El mú­sic ex­pe­ri­men­tal Wi­lli­am Ba­sinski ens ho mos­tra en la se­va no­va obra, On ti­me out of ti­me, mil­fulls sonor de ca­pes i ca­pes malen­co­ni­o­ses que aquest divendres, dia 30, pre­sen­ta­rà per pri­me­ra ve­ga­da a Es­pa­nya en el marc del ci­cle DNIT de CaixaForum.

«Vaig co­men­çar a tre­ba­llar amb al­guns ar­xius de so que em van pas­sar els ci­en­tí­fics de l’Ob­ser­va­to­ri d’Ones Gra­vi­ta­ci­o­nals de l’Ins­ti­tut de Tec­no­lo­gia de Ca­li­fòr­nia», ens ex­pli­ca Ba­sinski per cor­reu elec­trò­nic. «Des­prés vaig uti­lit­zar les me­ves ei­nes i ima­gi­na­ció per ex­plo­rar el mis­te­ri d’una ex­plo­sió ai­xí i com aques­tes ones d’ener­gia po­den vi­at­jar 1,3 bi­li­ons d’anys per ar­ri­bar a la Ter­ra. Per mi, és com una gran his­tò­ria d’amor».

Una his­tò­ria que li to­ca de prop: el seu pa­re va ser en­gi­nyer de la NASA du­rant la cur­sa es­pa­ci­al en­tre els Es­tats Units i la Unió So­vi­è­ti­ca. «Anava a l’es­glé­sia amb els as­tro­nau­tes», ex­pli­ca. «Una ve­ga­da, quan te­nia set anys, es­ta­va a la cua de la co­mu­nió i el meu pa­re em va dir: ’To­ca l’ho­me que tens al da­vant’. Jo m’hi vaig ne­gar, però ell em va aga­far el braç, vam for­ce­jar una mi­ca, i va fer que to­qués el cul d’aquell ho­me sen­se vo­ler. ¡Era Neil Arms­trong!».

Hi ha una dis­tàn­cia còs­mi­ca en­tre l’hu­mor que Ba­sinski sol mos­trar en en­tre­vis­tes i la se­ri­e­tat de la se­va obra més cone­gu­da: mú­si­ca len­ta, so­lem­ne,

me­di­ta­ti­va, cons­tru­ï­da a ba­se de bu­cles de cin­ta que Ba­sinski re­pro­du­eix fins al seu de­te­ri­o­ra­ment i trac­ta amb sub­tils efec­tes. Du­rant molt temps, va ope­rar gai­re­bé en se­cret, però el 2002 va ob­te­nir l’acla­ma­ció uni­ver­sal amb The disin­te­gra­ti­on lo­ops, un pro­jec­te de qua­tre àl­bums com­ple­tat du­rant el ma­tí dels atemp­tats de l’11 de se­tem­bre. «Vaig sa­ber que pot­ser m’ha­via su­perat a mi ma­teix quan Howard Schwartz­berg, un ar­tis­ta me­ra­ve­llós amb un ex­cel·lent ac­cent de Co­ney Is­land, va ve­nir a ca­sa, ho va sen­tir i va dir, amb un som­riu­re de­ment a la ca­ra: ’¡Billy, ho has acon­se­guit! ¡Ai­xò era el que sem­pre bus­ca­ves!’. Ell ha­via es­tu­di­at post­mo­der­nis­me i des­cons­truc­ci­o­nis­me i un munt de co­ses de les quals jo no en sa­bia res. De­via te­nir raó».

UN BÀLSAM DE TEMPS

La te­nia, sens dub­te. The disin­te­gra­ti­on lo­ops és una obra mes­tra de l’am­bi­ent [gè­ne­re ins­tru­men­tal en què im­por­ten menys el rit­me i l’es­truc­tu­ra que el to i la tex­tu­ra], un tre­ball a l’al­tu­ra del Mu­sic for air­ports de Bri­an Eno, tan im­por­tant per a Ba­sinski. «Va ser una gran in­flu­èn­cia per a mi per la se­va de­li­ca­da me­lan­co­lia; so­bre­tot el pri­mer tall de la ca­ra A». Aques­ta clas­se de mú­si­ca len­ta es­tà vi­vint un mo­ment de fer­ti­li­tat cre­a­ti­va i po­pu­la­ri­tat, pot­ser per­què ens per­met sor­tir de la fe­rot­ge ve­lo­ci­tat dels temps uns mi­nuts. «Ara ma­teix, les xar­xes so­ci­als ab­sor­bei­xen tot­hom en un re­mo­lí de ca­os i con­flic­te», diu Ba­sinski. «Pot­ser aques­ta mú­si­ca és com un bàlsam, un bàlsam de temps».

Però a ca­sa de Billy i el seu nò­vio, l’ar­tis­ta Ja­mes Elai­ne, s’es­col­ta de tot, no no­més mú­si­ca flo­tant: «Ja­mie té una col·lec­ció ge­gan­ti­na d’ela­pés de country. Aques­ta set­ma­na he es­tat sen­tint molt Ge­or­ge Jo­nes (¡qui­na veu!), Tammy Wy­net­te i Wan­da Jack­son. La me­lan­co­lia que des­pre­nen aques­tes can­çons és pre­ci­o­sa». —

DANILO PELLEG

SO ES­PA­CI­AL Wi­lli­am Ba­sinski anava de pe­tit a l’es­glé­sia amb els as­tro­nau­tes. El seu pa­re era en­gi­nyer de­laNASA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.