Im­mer­sió en un mi­te te­le­vi­siu

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La tar­dor que ve, Fri­ends tor­na­rà a es­tar a tot ar­reu, per­què fa­rà 25 anys de la se­va es­tre­na. Si vols sor­pren­dre amb el teu co­nei­xe­ment so­bre la mí­ti­ca sè­rie, res mi­llor que l’aca­bat d’edi­tar I’ll be the­re for you (Har­per Co­llins), una pas­sa­da d’as­saig re­tros­pec­tiu. i te­nir-nos en sus­pens tot el temps. En el nou Shiny and oh so bright, vol. 1, te­nen grans pro­ble­mes per dis­treu­re’ns du­rant poc més de mit­ja ho­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.