TOR­NA EL GRAN RECAPTE

El Banc dels Ali­ments con­vo­ca la re­co­lli­da so­li­dà­ria d’ali­ments bà­sics

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - DESE­NA EDI­CIÓ www.gran­re­cap­te.com El 30 de no­vem­bre i l’1 de desem­bre Núria Bo­net @on­bar­ce­lo­na

Un any més, i ja en són 10, tor­na una de les grans ini­ci­a­ti­ves so­li­dà­ri­es de Ca­ta­lu­nya: el Gran Recapte d’Ali­ments. Im­pul­sa­da per l’en­ti­tat sen­se ànim de lu­cre Banc dels Ali­ments, re­co­lli­rà ali­ments bà­sics el divendres 30 de no­vem­bre i el dis­sab­te 1 de desem­bre per des­prés dis­tri­buir-los en­tre les per­so­nes més ne­ces­si­ta­des. Les da­des con­fir­men que a Ca­ta­lu­nya prop d’un 20% de la po­bla­ci­ó­viu en si­tu­a­ció de po­bre­sa.

Amb una ex­tra­or­di­nà­ria xar­xa de vo­lun­ta­ris, que en edi­ci­ons an­te­ri­ors va ar­ri­bar a les 30.000 per­so­nes, du­rant aques­tes du­es jor­na­des es re­cu­llen els ali­ments des dels su­per­mer­cats (uns 2.500 punts de re­co­lli­da a tot Ca­ta­lu­nya): ar­ròs, pas­ta o oli, però tam­bé pa­pi­lles per a na­dons o ce­re­als. Des­prés, s’en­car­re­guen de clas­si­fi­car els pro­duc­tes, que l’any pas­sat van ar­ri­bar a su­perar les 4,6 to­nes.

BANC DELS ALI­MENTS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.