CI­CLE DE CI­NE­MA DELS DRETS DELS INFANTS ‘JA­COB EL LLOP’

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El 2 de desem­bre Es tan­ca el Ci­cle de Ci­ne­ma dels Drets dels Infants amb l’úl­ti­ma pro­jec­ció de la pel·lí­cu­la Ja­cob el llop (Ci­ne­mes Gi­ro­na, a les 11.00h). És un llarg­me­trat­ge fan­tàs­tic que trac­ta d’un nen de 7 anys que es con­ver­teix en llop les nits de llu­na ple­na. Amb aquest film es vol trac­tar so­bre la di­ver­si­tat. (Ins­crip­ci­ons a www.ci­ne­ma­dret­sin­fants.com).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.