25N - 37 HIS­TÒ­RI­ES

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT -

El 30 de no­vem­bre (19.30 h)

Es­tu­di­ants de 4t d’ESO de les Do­mi­ni­ques com­par­tei­xen en el do­cu­men­tal 25N - 37 His­tò­ri­es les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es amb la vi­o­lèn­cia mas­clis­ta. Es pro­jec­ta­rà divendres al Ca­sal de Jo­ves Gi­ra­pells d’Hor­ta-Gui­nar­dó i poste­ri­or­ment es de­ba­trà en una tau­la ro­do­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.