On/Off

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El que no t’hau­ri­es de per­dre. I el que fa­ràs bé d’evi­tar.

A fi­nals de l’any pas­sat es va es­tre­nar a Es­pa­nya, i va pas­sar mas­sa des­a­per­ce­bu­da, Co­lum­bus, dra­ma in­de­pen­dent que uneix con­trol for­mal i emo­ció in­ten­sa. El pri­mer llarg del mes­tre del ví­deo as­saig Ko­go­na­da es pot re­cu­pe­rar aquest di­ven­dres, dia 7, a la Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.