Vi­si­tar

¿Quins són els re­qui­sits d’un re­gal d’amic in­vi­si­ble? Acon­se­guir una pe­ça ori­gi­nal, bo­ni­ca i re­la­ti­va­ment eco­nò­mi­ca. En aques­tes bo­ti­gues hi tro­ba­ràs, se­gur, el re­ga­let ide­al

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

En aques­tes 11 bo­ti­gues hi tro­ba­ràs el re­gal de l’amic in­vi­si­ble ide­al.

1. La A

PER A ‘BOHOS’

És un es­pai di­fí­cil de de­fi­nir. Una es­pè­cie de ta­ller bo­ti­ga on hi ca­ben co­ses bo­ni­ques que res­pi­ren una es­sèn­cia slow, bo­hè­mia i de­li­ca­da: plan­tes, rams de flors se­ques, ger­ros, tes­tos, bi­ju­te­ria, pa­pe­re­ria... Un lloc ul­tra­zen, on el temps sem­bla ha­ver-se atu­rat, ¡i on sem­pre vol­dràs em­por­tart’ho tot! Tor­rent de l’Olla, 86.

2. La Nos­tra Ciu­tat

PER ALS FANS DEL GRAFISME

Te­nen al­gu­na co­sa de bi­ju­te­ria i ac­ces­so­ris cu­quis (bos­ses, fun­des per al mò­bil...); tam­bé pa­pe­re­ria xu­la (agen­des, ca­len­da­ris, postals), però el que de ve­ri­tat et sal­va­rà qual­se­vol re­ga­let d’úl­ti­ma ho­ra és la se­va gran va­ri­e­tat de wall art, és a dir, là­mi­nes il·lus­tra­des i te­ma­tit­za­des en di­fe­rents sè­ri­es: les que re­ten ho­me­nat­ge a va­lors re­pre­sen­ta­tius de Barcelona i dels seus bar­ris; ar­tis­tes in­ter­na­ci­o­nals pop; ani­mals de com­pa­nyia; hu­mor... Per a gus­tos, aquests pòs­ters.

Pi, 11.

3. En­tre La­tas

PER ALS ‘FOODIES’

Amb la fe­bre gas­tro­nò­mi­ca, és molt pro­ba­ble que en el teu cer­cle d’amics i fa­mi­li­ars hi ha­gi al­gun mor­ro fi. I si no, com que tots hem de men­jar, re­ga­lar un pro­duc­te gur­met sem­pre és un va­lor se­gur. Si­gui la tra­di­ci­o­nal am­po­lla de vi (per a ai­xò po­dreu comp­tar amb La Fes­ti­val, a Ver­di, 67) o la cap­sa de bom­bons, tam­bé po­dem anar un pas més en­llà i apos­tar per con­ser­ves de qua­li­tat que de­lec­ta­ran qual­se­vol gur­met. A Grà­cia, En­tre La­tas és un pa­ra­dís per als fa­nà­tics dels ali­ments en­llau­nats. Te­nen més de 150 pro­duc­tes di­fe­rents (de tot el món) a par­tir de 2 eu­ros, des dels tra­di­ci­o­nals mus­clos o sar­di­nes a pre­pa­ra­ci­ons més ori­gi­nals com clo­ïs­ses amb sake, pe­brots del pi­qui­llo amb

kom­bu de su­cre, pop i mus­clos fu­mats,

cas­sou­let au ca­nard... A més, dis­po­sen de bo­ni­ques capses de re­gal.

Tor­ri­jos, 16.

4. Las co­sas de Mar­tí­nez

PER ALS MÉS ‘ARTY’

No sa­bem si mo­la més el nom del lo­cal o el que tro­bem a les se­ves pres­tat­ge­ri­es i pa­rets. Més ga­le­ria d’art que bo­ti­ga, aquest es­ta­bli­ment de Grà­cia des­ta­ca per les se­ves cre­a­ci­ons ar­te­sa­nals, ar­tís­ti­ques, ori­gi­nals i de po­ca ti­ra­da. Aquí pri­o­rit­za el sa­ber fer i la qua­li­tat da­vant de qual­se­vol al­tra co­sa. Ai­xí que si tens un amic amb àni­ma cre­a­ti­va, comp­ta amb aques­ta bo­ti­ga per acon­se­guir el re­gal ide­al a un preu as­se­qui­ble. Pots com­prar ob­jec­tes de ce­rà­mi­ca, cre­a­ci­ons tèx­tils (ens en­can­ten les se­ves sa­mar­re­tes i les se­ves es­par­de­nyes il·lus­tra­des), pin­tu­res... Però una de les nos­tres pe­ces fa­vo­ri­tes és, sen­se cap dub­te, la col·lec­ció les ni­nes de drap. Di­lu­vi, 5.

5. Ho­rit­zons

PER ALS MÉS AVENTURERS

Si tens al­gun col·le­ga vi­at­ger o de na­tu­ra­le­sa in­qui­e­ta, no hi ha dub­te que tro­ba­ràs el re­gal per­fec­te en aques­ta lli­bre­ria es­pe­ci­a­lit­za­da en tí­tols de­di­cats a la mun­ta­nya, els es­ports a l’ai­re lliu­re i els vi­at­ges. Gu­ies, lli­bres d’art, dic­ci­o­na­ris, re­lats o ac­ces­so­ris per mou­re’s pel món us es­pe­ren en els seus pres­tat­ges. Ros­se­lló, 268.

6. BeT­heS­to­re

PER ALS MÉS ‘COOL’

¿Com po­dem des­criu­re aques­ta op­ció? És la co­va d’Alí Ba­bà per als que no te­nen ni idea de què re­ga­lar però vo­len fer fe­liç el seu amic in­vi­si­ble. Aquí tro­ba­ràs

de tot a tots els preus. Hi ha des d’ar­ti­cles de mo­da i com­ple­ments a gad­gets di­ver­tits, lli­bres trendy, ob­jec­tes de de­co­ra­ció i qual­se­vol pe­ça de –apa­rent– fun­ci­o­na­li­tat nul·la però que sem­pre sal­va un re­gal. El ca­tà­leg comp­ta amb mar­ques in­ter­na­ci­o­nals se­lec­tes, d’inspiració ur­ba­ni­ta, no­va i di­fe­rent. Di­a­go­nal, 606.

7. Soln­ho­fen

PER ALS MÉS DETALLISTES Se­gu­ra­ment, la més ori­gi­nal de to­tes les op­ci­ons i tam­bé la més per­so­nal. En aques­ta bo­ti­ga ela­bo­ren Mi­ni­li­tos, pe­ti­tes pe­ces de pe­dra na­tu­ral de Soln­ho­fen li­to­gra­fi­a­des amb dis­senys pro­pis o amb di­bui­xos o fo­to­gra­fi­es prò­pi­es de ca­da cli­ent (des de fo­to de la mas­co­ta fins a ci­tes cè­le­bres, lo­gos...). Tar­den dos di­es a pro­duir-los. El re­sul­tat són pe­ces de de­co­ra­ció que es po­den pen­jar a la pa­ret o ser­vir de pet­ja­pa­pers, en­tre al­tres fun­ci­o­na­li­tats.

San­ta Te­cla, 3.

8. Rai­ma

PER ALS FANS DE LA PA­PE­RE­RIA

Qui co­neix Barcelona co­neix Rai­ma. Una pa­pe­re­ria de to­ta la vi­da que sem­pre se les en­gi­nya per te­nir l’úl­tim i més top en bo­lí­grafs, pa­pers, re­gals, lli­bre­tes i ma­te­ri­als per a l’es­crip­to­ri i per a to­tes les but­xa­ques. Aca­ba d’es­tre­nar lo­cal, o més avi­at lo­ca­làs, amb sis plan­tes i 1.400 me­tres qua­drats de­di­cats al món de la pa­pe­re­ria (la més gran d’Eu­ro­pa), on tro­ba­ràs tot el que fa­ci fal­ta per­què a qui li agra­di ai­xò que al­guns con­si­de­ren pas­sat de mo­da, que és el pa­per, si­gui molt i molt fe­liç.

Com­tal, 27.

9. La­ser

PER A TRA­DI­CI­O­NALS ‘COOL’

No es pot ne­gar que els mit­jons con­ti­nu­en sent un must en el ràn­quing dels re­gals des­ti­nats als amics in­vi­si­bles. Ai­xí que, al­menys, que mo­lin. A La­ser Barcelona hi ha pe­ces de dis­seny des­ti­na­des a tri­bus ur­ba­nes su­per­co­ol.

Dr. Dou, 2.

10. Fun­da­ció Vi­cen­te Fer­rer

PER ALS MÉS SOLIDARIS

En aques­ta bo­ti­ga co­mer­ci­a­lit­zen ar­ti­cles fets als ta­llers d’Anan­ta­pur (Ín­dia) per dones en risc d’ex­clu­sió so­ci­al per pa­tir al­gu­na dis­ca­pa­ci­tat. Bo­ni­ques bos­ses, fu­lards de te­la, por­ta­es­pel­mes, postals... Una ma­ne­ra de fer fe­liç els teus i, al­ho­ra, ser solidaris, una op­ció prò­pia de l’es­pe­rit na­da­lenc.

Pa­rís, 71 (3a plan­ta).

11. Nor­dict­hink

PER ALS AMANTS DEL DIS­SENY

Si bé part del seu ca­tà­leg és re­la­ti­va­ment ex­clu­siu, comp­ten amb una se­lec­ció de pe­ces més as­se­qui­bles que en­a­mo­ra­ran qual­se­vol amant del dis­seny nòr­dic de lí­ni­es de­pu­ra­des. ¿Al­gun exem­ple? Sa­fa­tes, ger­ros, im­pres­si­ons òf­set, fi­gu­res de­co­ra­ti­ves, pen­ja­dors, cis­te­lles...

Ca­sa­no­va, 214.

MARC COS­TA

LAS CO­SAS DE MAR­TÍ­NEZ Aquest ne­go­ci ven cre­a­ci­ons ar­te­sa­nals, ar­tís­ti­ques i de po­ca ti­ra­da. És a dir, ide­als per a un re­gal 100% ori­gi­nal.

NOR­DICT­HINKEls amants del dis­seny nòr­dic han d’apun­tar aques­ta bo­ti­ga a la se­va agen­da. Ele­gants lí­ni­es de­pu­ra­des aquí i allà.

EN­TRE LA­TASPer a per­fec­tes gur­mets. Te­nen més de 150 pro­duc­tes di­fe­rents de tot el món a par­tir de 2 eu­ros.

LA A Aques­ta bo­ti­ga de Grà­cia té es­sèn­cia zen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.