El més

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Òs­car Broc os­[email protected]

Deu al­ter­na­ti­ves als so­pars na­da­lencs d’em­pre­sa.

Dis­seny de por­ta­da: Es­tu­dio An­ver­sal

¿L’úl­tim so­par de Na­dal et va abo­car al con­sum d’an­ti­de­pres­sius? No ets l’úni­ca víc­ti­ma d’aques­ta tra­di­ció atroç. El so­par d’em­pre­sa, amb els seus res­tau­rants rò­necs, me­nús re­es­cal­fats, gar­ra­fó tò­xic, ‘djs’ im­pro­vi­sats i es­ce­nes de­ca­dents, es­tà ar­ri­bant a la se­va fi. La Barcelona ‘mi­llen­ni­al’ ara es de­leix pel ‘te­am buil­ding’ (i el fet­ge dels tre­ba­lla­dors ho agra­eix). Aquí hi ha una llis­ta amb al­ter­na­ti­ves molt més sa­nes, di­ver­ti­des i en­ri­qui­do­res. Ri­a­lles en lloc de bor­rat­xe­res. Tre­ball en equip en comp­tes de con­gues. Com­pa­nyo­nia en comp­tes d’aguan­tar-li el cap al de comp­ta­bi­li­tat a la tas­sa del và­ter

Dos ju­ga­dors me­tra­llen mons­tres vir­tu­als a Red Hel­met.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.