- Ma­pes amb gust

L’at­les ‘ La car­ta de vi­nos, por fa­vor’ és un de­li­ci­ós, amè i di­dàc­tic vi­at­ge pels pa­ï­sos pro­duc­tors

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

L’at­les dels vins que et por­ta per tot el món.

Fu­lle­jar La car­ta de vi­nos, por fa­vor (Cin­co Tin­tas) és com tor­nar a aquells anys d’EGB i les clas­ses de So­ci­als, quan con­sul­tant un at­les es des­co­bria el món sen­se ai­xe­car-se del pu­pi­tre. En el cas d’aques­ta obra, es vi­at­ja pel pla­ne­ta a tra­vés del pa­per i els vins: 56 pa­ï­sos, 92 ma­pes i 8.000

anys d’his­tò­ria es con­cen­tren en aques­ta obra tan de­li­ci­o­sa com una bo­na co­pa.

El lli­bre por­ta la firma dels fran­ce­sos Adri­en Grant Smith Bi­anc­hi i Ju­les Gau­bert-Tur­pin (el pri­mer, es­criu; el se­gon, di­bui­xa els ma­pes). I el re­sul­tat és un ex­haus­tiu i ame­nís­sim tre­ball que re­pas­sa la his­tò­ria del vi (el bres­sol és a Ge­òr­gia, on en­ca­ra se n’ela­bo- ra) i car­to­gra­fia gai­re­bé 100 re­gi­ons, a més d’apor­tar mul­ti­tud de da­des i cu­ri­o­si­tats: Es­pa­nya és ter­ce­ra del món en pro­duc­ció anu­al, amb 3.780 mi­li­ons de li­tres; l’Uru­guai té una va­ri­e­tat tin­ta pi­ri­nen­ca fran­ce­sa (tan­nat) per­què la van por­tar im­mi­grants bas­cos a fi­nals del se­gle XIX; els bu­dis­tes ja­po­ne­sos con­re­a­ven vi­nyes però no pro­du­ï­en vi fins que l’ar­ri­ba­da al pa­ís de mis­si­o­ners por­tu­gue­sos en el XVI va can­vi­ar el pano­ra­ma...

Una fas­ci­nant vol­ta al món del vi que em­bri­a­ga­rà els amants d’aques­ta be­gu­da i, fins i tot, els abs­te­mis. Per­què aquest at­les és una au­tèn­ti­ca lla­mi­na­du­ra. Ai­xí que vi­gi­la si el com­pres com a re­gal per a al­gú afi­ci­o­nat al te­ma, per­què és pro­ba­ble que te l’aca­bis que­dant tu. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.