- Re­cep­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Ser­gio Ruiz LÍ­NIA

Cal­çots amb ro­mes­co de blat de mo­ro i tò­fo­na de Ser­gio Ruiz (Lí­nia).

«Aques­ta ver­sió di­fe­rent del ro­mes­co, més dol­ça i amb aro­ma de tò­fo­na, és ge­ni­al per a aques­ta tem­po­ra­da que co­men­ça. I amb cal­çots va de me­ra­ve­lla», as­se­gu­ra Ser­gio Ruiz, xef del res­tau­rant Lí­nia, a l’Ho­tel Al­ma­nac. 1. 4 PER­SO­NES DIFICULTAT: BAI­XA

INGREDIENTS

— 20 cal­çots no gai­re grui­xuts — 900 g de blat de mo­ro ca­ra­mel·lit

zat amb el seu suc

— 300 g d’es­ca­lu­nyes es­ca­li­va­des — 2 ca­be­ces d’all es­ca­li­va­des —160 ml d’oli d’oli­va ver­ge

ex­tra

— Una mi­ca de sal

— Una mi­ca de vi­na­gre de xe­rès — 150 g d’amet­lles lleu­ge­ra­ment

tor­ra­des

— 90 g de pi­nyons lleu­ge­ra­ment

tor­rats

— Ger­mi­nats

PREPARACIÓ

Ca­ra­mel·lit­zeu el blat de mo­ro amb el seu suc, pas­seu-lo pel 2. 3. 4. 5. pas­sa­pu­ré i afe­giu les es­ca­lu­nyes i els alls tri­tu­rats. Emul­si­o­neu-ho amb l’oli, la sal i el vi­na­gre. Una ve­ga­da acon­se­gui­da una mas­sa ho­mo­gè­nia, afe­giu-hi la res­ta d’ingredients, ex­cep­te les amet­lles i els pi­nyons. Tri­tu­reu lleu­ge­ra­ment les amet­lles i els pi­nyons i afe­giu-los a la sal­sa. As­sa­o­neu-ho al gust i afe­giu-hi oli de tò­fo­na ne­gra i tò­fo­na ne­gra rat­lla­da. Re­ser­veu-ho. Feu cal­çots a la bra­sa. Quan es­ti­guin cuits, re­ti­reu-ne la pell i as­se­gu­reu-vos que que­den ben nets. Ser­viu-los al plat i po­seu-hi el ro­mes­co a so­bre, amb uns ger­mi­nats per ador­nar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.