- Hi­jo de Mén­dez

Hi­jo de Mén­dez pro­po­sa cui­na del Yu­catán, còc­tels amb te­qui­la i mes­cal, i mol­ta mú­si­ca

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Fer­ran Ime­dio

Cui­na del Yu­catán, còc­tels i mol­ta mú­si­ca.

HIJODEMÉNDEZ té mar­xa. I no no­més per la cui­na de la pe­nín­su­la del Yu­catán que pre­pa­ra el xef Da­vid Tas­tes, en què ma­nen els cí­trics i els pi­cants que tant agra­den a la pe­nín­su­la ca­ri­be­nya. Tam­bé pels seus còc­tels me­xi­ca­nit­zats, ela­bo­rats amb te­qui­la o mes­cal en lloc de des­til·lats de les re­cep­tes ori­gi­nals (el whis­ky de l’old fas­hi­o­ned, el vodka del blo­ody mary...); si en prens du­rant un di­nar o un so­par et sor­ti­ran més ba­rats. I per la mú­si­ca que so­na a to­ta ho­ra pro­ce­dent dels dos plats de dis­cos de vi­nil que hi ha a la sa­la: un disc­jò­quei pun­xa en di­rec­te les nits de di­jous a dis­sab­te, però pots anar-hi tu en qual­se­vol al­tre mo­ment i po­sar la te­va.

Com que Barcelona no és el Ca­rib, els res­pon­sa­bles d’aquest lo­cal, que es­tà a so­bre del res­tau­rant Het­ta (pas- sat­ge de Ma­ri­mon, 5), han de­ci­dit do­nar-li un ai­re més uni­ver­sal i dei­xar-se de ti­pis­mes com si allò fos una plat­ja pa­ra­di­sí­a­ca: el que va ser un su­per­mer­cat eco­lò­gic Woki Or­ga­nic és ara un es­pai in­for­mal, amb aires de loft no­va­ior­quès i amb mo­bi­li­a­ri nòr­dic dels anys 70. Con­ti­nua la lí­nia sa­lu­da­ble de Woki (pro­pi­e­tà­ria del ne­go­ci jun­ta­ment amb Grup Raval) a l’uti­lit­zar pro­duc­tes eco i de pro­xi­mi­tat.

‘CEBICHE’ VERD

El re­sul­tat és una pro­pos­ta en­tre­tin­gu­da i sa­bo­ro­sa, amb plats re­mar­ca­bles. Com el cebiche verd de cor­bi­na, que es fa com al Yu­catán, amb co­gom­bre, al­vo­cat i cori­an­dre, i sen­se blat de mo­ro; pi­ca i és àcid. I com el pa­ta­cón de va­ca fre­gi­da (os­so­bu­co es­mi­co­lat i bra­se­jat so­bre una ba­se de ma­io­ne­sa de xi­li de Ja­la­pa i cori­an­dre) i els ta­cos (pas­tor, en­se­na­da i ve­gà), amb tor­ti­lles de blat de mo­ro ela­bo­ra­des allà mateix. –

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.