Barcelona Re­vi­ews

«Sa­bo­ro­sos còc­tels fets amb les llà­gri­mes dels cam­brers»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI - Pa­co Mar­tí­nez Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 4

Les res­se­nyes més bo­ges d’El Mun­do To­day.

Els mi­llors com­bi­nats de tot Barcelona. Els cam­brers són tan des­gra­ci­ats i te­nen una vi­da tan tris­ta, que om­plen les co­pes amb les se­ves llà­gri­mes, co­sa que li do­na un sa­bor sa­lat que en­tra molt bé a se­gons qui­nes ho­res de la nit. L’únic però que li po­so al lo­cal és que des­a­pro­fi­tin to­tes les llà­gri­mes que abo­quen els di­vor­ci­ats que se­uen a la bar­ra, pen­so que hau­ri­en de pen­sar una mi­que­ta més en el me­di am­bi­ent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.