- En fa­mí­lia

Je­sús Jul­ve, Pre­mi Na­ci­o­nal de Cul­tu­ra 2018, ofe­reix aques­ta set­ma­na una pre­es­tre­na del seu espectacle ‘Top Mà­gic’ a preus més eco­nò­mics

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El mag Haus­son tor­na a l’Es­pai Jo­an Bros­sa.

LES ENTRADES per a l’es­tre­na ofi­ci­al de Top Mà­gic, el nou espectacle que Haus­son por­ta aquest Na­dal a l’Es­ce­na­ri Jo­an Bros­sa, fa di­es que estan es­go­ta­des. Ai­xò, mal­grat que en­tre el 7 i l’11 de desem­bre s’ofe­rei­xen ses­si­ons prè­vi­es més eco­nò­mi­ques de 10,80 eu­ros. El ve­te­rà il·lu­si­o­nis­ta, amb una llar­ga tra­jec­tò­ria in­ter­na­ci­o­nal i Pre­mi Na­ci­o­nal de Cul­tu­ra 2018, ha pre­pa­rat un espectacle de més d’una ho­ra amb 10 nú­me­ros to­tal­ment im­preg­nats de la po­e­sia vi­su­al que iden­ti­fi­quen el seu per­so­nal ADN i que po­dran veu­re’s fins al 6 de ge­ner.

Haus­son es­tén a la mà­gia el llen­guat­ge po­è­tic de Jo­an Bros­sa. Tots dos es van conèi­xer a fi­nals del se­gle XX i la tro­ba­da va can­vi­ar per com­plet la ma­ne­ra d’ac­tu­ar de l’il·lu­si­o­nis­ta. Per a ell, Bros­sa va es­criu­re Gran ses­sió de mà­gia en du­es parts, que es va es­tre­nar al Ro­mea el 1991, i un al­tre espectacle em­ble­mà­tic, Po­e­màn­cia.

De fet, Je­sús Jul­ve, nom re­al del mag, por­ta avui les reg­nes de l’Es­ce­na­ri Jo­an Bros­sa al cos­tat del director te­a­tral Her­mann Bon­nín. Pot­ser per jugar a ca­sa pot per­me­tre’s cer­tes lli­cèn­ci­es, com una pre­es­tre­na de qua­tre di­es: di­ven­dres, dia 7, a les 20.30 ho­res; dis­sab­te, 8, i diu­men­ge, 9, a les 19.00, i di­marts, 11, a les 20.30. És una bo­na opor­tu­ni­tat per ini­ci­ar els més pe­tits al món de la mà­gia. A par­tir del 12 de desem­bre, da­ta de l’es­tre­na ofi­ci­al, els ho­ra­ris se­ran tam­bé de di­me­cres a di­ven­dres a les 20.30 ho­res, i dis­sab­tes i diu­men­ges a les 19.00 ho­res. Dis­sab­te, dia 22, hi hau­rà fun­ció do­ble. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.