Únic i fet aquí

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

La fi­ra BCN Makers tor­na els di­es 8 i 9 a l’es­pai Wallnwo­od, an­ti­ga fà­bri­ca de xo­co­la­ta al bar­ri de Grà­cia, per mos­trar (i ven­dre) el tre­ball de cre­a­tius de di­ver­sos camps. Hi hau­rà ro­ba, com­ple­ments, ce­rà­mi­ques ar­te­sa­nals, bi­ju­te­ria... Zy­do Lab fa de les du­es úl­ti­mes co­ses (ve­geu la fo­to).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.