Lli­bre tes­ta­ment de Le­o­nard Co­hen

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Con­ce­but i re­vi­sat pel mú­sic i po­e­ta en els me­sos pre­vis a la se­va mort, La lla­ma (Sa­la­man­dra) reu­neix lle­tres de can­çons re­cents, frag­ments dels seus qua­derns, nous po­e­mes, i fins i tot di­bui­xos i au­to­re­trats. El prò­leg va a càr­rec del seu fill, el tam­bé mú­sic Adam Co­hen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.