Els (mals) dis­cos de Na­dal

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

El Na­dal me­reix un res­pec­te i tam­bé la tra­di­ció dels dis­cos na­da­lencs, sub­gè­ne­re amb mol­tes jo­ies. Wi­lli­am Shat­ner, es­ti­mat Kirk de Star­trek, no ha acon­se­guit (ni bus­cat) fer cap clàs­sic amb Shat­nerC­laus. La se­va por­ta­da és, co­men­çant per la fo­to, un atemp­tat al dis­seny. El que hi ha a dins no és gai­re mi­llor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.