Úl­ti­mes ci­tes amb Adam Cur­tis

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - SUMARI -

Di­jous, dia 13, i di­ven­dres, 14, el CCCB acull les úl­ti­mes ses­si­ons del ci­cle AdamCur­tis.Una­his­tò­ri­a­na­tu­ral­del po­der, que ha reu­nit la pràc­ti­ca to­ta­li­tat de l’obra d’aquest gran as­sa­gis­ta au­di­o­vi­su­al. La imat­ge per­tany a It­felt­like­akiss, pel·lí­cu­la ex­pe­ri­men­tal so­bre l’as­cens al po­der dels Es­tats Units du­rant els 50.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.