EL CÒCUL DEL PATI DE LA CLÍNICA CORACHÁN

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L’ ÚLTIMA - An­to­nio Ma­dri­de­jos

Els cò­culs són un gè­ne­re de plan­tes lle­nyo­ses, en oca­si­ons amb as­pec­te ar­bo­ri, amb set es­pè­ci­es re­co­ne­gu­des i una àm­plia dis­tri­bu­ció, in­clo­ent-hi ter­ri­to­ris de l’Àsia, l’Àfri­ca i Amè­ri­ca. L’exem­plar que creix ufà al jar­dí d’en­tra­da de la clínica Corachán de Barcelona és con­cre­ta­ment un còcul amb fu­lles de llo­rer, com in­di­ca el seu nom ci­en­tí­fic, una es­pè­cie asi­à­ti­ca que des­ta­ca per les se­ves fu­lles de for­ma lan­ce­o­la­da, acu­mi­na­des, amb els ner­vis molt vi­si­bles i un co­lor verd bri­llant. L’es­pè­cie va ser molt po­pu­lar a Barcelona a co­men­ça­ments del se­gle XX –tam­bé es va plan­tar a ma­si­es i ca­ses se­nyo­ri­als– i en­ca­ra avui con­ti­nua es­tant ben re­pre­sen­ta­da a di­ver­sos jar­dins ur­bans. L’exem­plar de la clínica Corachán, que es bi­fur­ca a bai­xa al­tu­ra en tres troncs de gai­re­bé un me­tre de perí­me­tre, es­tà ca­ta­lo­gat com a ar­bre d’in­terès lo­cal. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.