Una pla­ça sen­se des­cans

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - A L’ ÚLTIMA -

¿Vols tro­bar lli­bres de se­go­na mà, cu­ri­o­si­tats, per­les li­te­rà­ri­es? Hau­ràs de bai­xar per la bu­lli­ci­o­sa Ram­bla i, a mà dre­ta, per car­rers es­trets i em­pe­drats, pas­sa­ràs per so­ta de por­tals que et trans­por­ta­ran a una pla­ça mig por­ti­ca­da, on po­dràs com­prar lli­bres i co­men­çar-los as­se­gut en una de les tres ter­ras­ses que hi ha. A la tar­da, les fa­mí­li­es po­den des­gas­tar els bancs i els gron­xa­dors del parc i, a la nit, els jo­ves i no tan jo­ves subs­ti­tu­ei­xen els crits dels nens pels seus. Al­guns, fins que surt el sol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.