GRAMONA SENT I VIU LA TER­RA

Tre­ba­llar les vi­nyes amb mè­to­des de cul­tiu res­pec­tu­o­sos amb el me­di am­bi­ent acon­se­gueix trans­me­tre el gust del ter­rer en ca­da vi

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - J. M. @on­bar­ce­lo­na

La tor­na­da als mè­to­des de cul­tiu res­pec­tu­o­sos amb el me­di am­bi­ent ava­la una ma­ne­ra molt com­pro­me­sa de tre­ba­llar, d’en­ten­dre i de viu­re la ter­ra. L’ob­jec­tiu de l’agri­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca és clar: per­tor­bar tan poc com si­gui pos­si­ble el me­di am­bi­ent i, per tant, man­te­nir la fer­ti­li­tat del sòl ali­men­tant-lo de ma­ne­ra na­tu­ral bus­cant la sos­te­ni­bi­li­tat. Un pas més en­llà de l’eco­lo­gia es tro­ba l’agri­cul­tu­ra bi­o­di­nà­mi­ca, que es­tà ba­sa­da en les te­o­ri­es de Ru­dolf Stei­ner. El fi­lò­sof aus­trí­ac va plan­te­jar una ex­plo­ta­ció de la na­tu­ra­le­sa en per­fec­ta har­mo­nia en­tre el món ve­ge­tal, ani­mal, mi­ne­ral i el cos­mos. Amb aques­ta pràc­ti­ca es trac­ta el sòl com un és­ser viu en el qual la vi­nya hi és con­si­de­ra­da com un ele­ment més, i on les apor­ta­ci­ons re­per­cu­tei­xen di­rec­ta­ment en la plan­ta. Els pro­duc­tes uti­lit­zats són pre­pa­rats bi­o­di­nà­mics en els quals s’uti­lit­za bo­nyi­ga fres­ca de va­ca, sí­li­ce i her­bes me­di­ci­nals com la va­le­ri­a­na o l’or­ti­ga. Aquests pre­pa­rats s’apli­quen te­nint en comp­te en la me­su­ra del pos­si­ble el ca­len­da- ri bi­o­di­nà­mic as­tral. És, en de­fi­ni­ti­va, tot un món en el qual aques­ta fi­lo­so­fia ha de fluir i ser por­ta­da a ter­me amb cons­ci­èn­cia.

En aquest ti­pus de cor­rent de cul­tiu es tro­ba Gramona, que va co­men­çar el seu ca­mí fa més de 10 anys quan els efec­tes d’un es­pe­rat can­vi cli­mà­tic van co­men­çar a afec­tar els cul­tius. El des­tí va vo­ler que una pres­ti­gi­o­sa pa­re­lla de mi­cro­bi­ò­legs fran­ce­sos –Ly­dia i Clau­de Bour­gig­non– es cre­ués en el ca­mí de la fa­mí­lia Gramona. Aque­lla tro­ba­da mar­ca­ria un abans i un des­prés en la ma­ne­ra de tre­ba­llar les vi­nyes. L’ús de l’agri­cul­tu­ra con­ven­ci­o­nal du­rant di­ver­ses dè­ca­des ha­via pas­sat fac­tu­ra, i era ho­ra de re­ge­ne­rar-les i tor­nar-los la vi­ta­li­tat d’abans. I lla­vors la cin­que­na ge­ne­ra­ció de la fa­mí­lia va ini­ci­ar el can­vi pro­gres­siu però amb un ob­jec­tiu clar: re­cu­pe­rar la vi­da dels sòls per dei­xar el mi­llor lle­gat a les ge­ne­ra­ci­ons fu­tu­res.

PAS A PAS. Des­prés de tre­ba­llar el 100% de les ter­res amb vi­ti­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca es va co­men­çar la tran­si­ció a l’agri­cul­tu­ra bi­o­di­nà­mi­ca, que és la que reg­na ac­tu­al­ment. En aquest perí­o­de la in­te­gra­ció dels ani­mals en la fei­na a la vi­nya ha tin­gut un pa­per re­lle­vant, ja que s’ha acon­se­guit un eco­sis­te­ma ric que ca­mi­na cap a una sos­te­ni­bi­li­tat més gran. Ca­das­cun té el seu pa­per: les ove­lles ne­te­gen les co­ber­tes ve­ge­tals quan cal, els ca­valls llau­ren les par­cel·les més es­pe­ci­als, les va­ques pro­du­ei­xen uns fems d’in­dub­ta­ble qua­li­tat…

D’al­gu­na ma­ne­ra, han tor­nat a la plan­ta les ei­nes ne­ces­sà­ri­es per adap­tar-se per si ma­tei­xa a la ter­ra en la qual neix i ser capaç de fer front als can­vis del cli­ma, acon­se­guint treu­re en ca­da colli­ta el mi­llor de si ma­tei­xa en for­ma de ra­ïm sa i de gran qua­li­tat.

Aquest can­vi cap a les co­ses na­tu­rals ha sa­but trans­me­tre el sa­bor del ter­rer en ca­da vi. Uns vins que, com La Ma­ca, Bru, Mart i Font Jui, són capa­ços de mos­trar el Pe­ne­dès en ca­da glop.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.