Lí­nia de me­tro gro­ga

«He tro­bat di­fe­rèn­ci­es sig­ni­fi­ca­ti­ves al sor­tir a l’ex­te­ri­or»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - An­drés Cor­ti­jo Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 3

El vi­at­ge al va­gó va ser cò­mo­de i rà­pid, en ai­xò no tinc quei­xa, però, és clar, com que la lí­nia gro­ga en lloc de fun­ci­o­nar com les al­tres el que fa és vi­at­jar a tra­vés de l’es­pai-temps fins a ar­ri­bar a una re­a­li­tat pa­ral·le­la en què l’es­ta­ció de des­tí es tro­ba en el mateix punt ge­o­grà­fic que l’es­ta­ció de sor­ti­da en la re­a­li­tat ma­triu, doncs a ve­ga­des pas­sa el que pas­sa. Jo no qües­ti­o­no aquest ti­pus de tec­no­lo­gia, el que no m’ha agra­dat és que, des­prés del tra­jec­te, la me­va do­na, tot i que con­ti­nua te­nint la ma­tei­xa per­so­na­li­tat, ara és pèl-ro­ja i té els pits més pe­tits.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.