Nen gron­xant-se sen­se mans

«Un espectacle tan fluix que ni la se­va prò­pia ma­re s’ha gi­rat a veu­re’l»

El Periódico de Catalunya [Català] - On Barcelona - - BRANDED CONTENT - Ve­ró­ni­ca Al­tra­ne­jo Col·la­bo­ra­dor de ni­vell 4

Mal­grat la in­sis­tèn­cia amb què la cri­a­tu­ra li de­ma­na­va a la se­va ma­re que mi­rés el que es­ta­va fent, el seu espectacle de gron­xar-se sen­se sub­jec­tar-se amb les mans a la cor­da era tan pla i pre­vi­si­ble que cap dels que érem al parc ens vam gi­rar a mi­rar-lo. Mas­sa so­roll i mas­sa in­sis­tèn­cia per a una ac­tu­a­ció tan poc im­pres­si­o­nant. Ni tan sols quan va ve­nir a re­co­llir-lo l’am­bu­làn­cia del ter­ra es po­dria dir que va mi­llo­rar. Una pro­fun­da de­cep­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.